Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Consulta de Delegats de Protecció de Dades

La informació publicada és la que han facilitat els responsables i encarregats del tractament, en compliment de l'obligació establerta a l'art. 37.7 de l'RGPD. De conformitat amb el que estableix l'art. 34.4 de l'LOPDGDD, les dades personals publicades tenen per finalitat facilitar el contacte de les persones interessades amb els DPD, quan vulguin presentar una consulta o una reclamació o sol·licitar informació sobre qualsevol qüestió; vinculada amb el tractament de les seves dades personals. Aquestes dades no es poden tractar ni utilitzar amb finalitats diferents de les indicades.

Accés a la consulta de delegats de protecció de dades comunicats a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades

Dades actualitzades el 2022-11-28